Rammeplanen beskriver at barnehagen jevnlig skal vurdere det pedagogiske arbeidet og egen praksis. Hovedformålet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet som hele personalgruppen er involvert i.

Barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten skal dokumenteres for å synliggjøre hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Pedagogisk dokumentasjon inneholder følgende faste elementer: observasjon, dokumentasjon, deling, refleksjon, tolkning og valg. Disse elementene åpner for en eksperimenterende og undersøkende holdning til den pedagogiske virksomheten, og de kommer ikke alltid i en bestemt rekkefølge.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/pedagogisk-dokumentasjon/

Vurdering av barnehagemiljø

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/

Vurdering av egen praksis

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen.

Vurdering av egen praksis: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/pedagogisk-virksomhet/vurdering/

Utviklingsarbeid i barnehagen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utviklingsarbeid-i-barnehagen/