Sporveien har varslet om oppstart av detaljregulering for Holtet trikkebase. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 6. mai 2021.

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet.

Bakgrunn for saken

I varselet om oppstart gis det følgende beskrivelse av bakgrunn for saken:

Trikkene må parkere om natten når de ikke er i trafikk. For å dekke økt behov for oppstillingsplasser i forbindelse med leveranse av nye trikker i 2020, søkte Sporveien om å gjennomføre en betydelig oppgradering og optimalisering av trikkebasen på Holtet. Ombyggingen ble behandlet som en byggesak, der det blant annet ble gitt dispensasjon fra plankrav. Tiltakene ble gjennomført i 2018-2020. Dispensasjonen ble gitt med en begrenset varighet på ti år. Det betyr at gjennomførte tiltak jfr. dispensasjonen må innlemmes i en reguleringsplan før det er gått ti år fra vedtak, for å gjelde som en varig tillatelse. Sporveien varsler derfor oppstart av planarbeid for permanent regulering av eiendommen til jernbaneformål med utgangspunkt i dagens drift, for å beholde den økte parkeringskapasiteten, og for å kunne utnytte arealene best mulig i takt med behov.