Alle mennesker trenger et språk for å kunne utvikle, uttrykke og gjøre seg forstått. De som ikke har talespråk som er tilstrekkelig i kommunikasjonen med andre vil kunne få en stryket mulighet til å kommunisere med omverden ved å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet ASK.  Med støttende kommunikasjon/ASK menes bl.a. visuell støtte som håndtegn, bilder og konkreter.

Støttende kommunikasjon/ASK er til hjelp og nytte for alle, uavhengig av funksjonsgrad.

ASK

Hvordan bruke ASK med hele barnegruppen?

Utdanningsdirektoratet har utviklet en veileder for ASK i barnehagen. Her finner du informasjon om organisering, pedagogisk og fysisk tilrettelegging og mye mer. 

Veilederen finner du her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ask-i-barnehagen/

Statped har også en veileder: : https://www.statped.no/ask/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-i-barnehagen/

Kortfilm om ASK: https://vimeo.com/119542204

Hvordan komme i gang med ASK, et webinar: https://vimeo.com/528803810

Bildekommunikasjon

“Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling” (Rammeplanen for barnehagen).

Noen barn profiterer best/godt på grafiske symboler og/eller bilder. Det kan bidra til at barnet lettere forstår og kan gjøre seg forstått. Det er ulike måter å benytte bilder for eksempel enkeltvis, på tematavler, dagtavler eller i kommunikasjonsbøker. Barn responderer ulikt og det er opp til barnehagen å hjelpe barnet med å finne den beste måten å bygge opp billedbruk.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/barnehagens-formal-og-innhold/kommunikasjon-og-sprak/

https://www.statped.no/

https://xn--sprkhjerte-35a.no/

Tegn til tale

Med Tegn Til Tale (TTT) legger en til rette for å gi barnet muligheter for å kommunisere og lære språk gjennom bruk av flere sanser. Barnet har allerede et kroppsspråk; Barnet peker, vinker, rekker fram hendene, gjør grimaser og har en rekke andre handlingsuttrykk som brukes bevisst for å oppnå noe, for eksempel sosial kontakt. TTT er logisk oppbygd og bygger videre på den kompetansen barnet og de voksne allerede har. Det handler om å bli bevisstgjort og å trene oss i å bruke kroppsspråk, mimikk, gester og naturlige tegn.

TTT er også et hjelpemiddel som kan brukes overfor mennesker som av ulike årsaker har problemer med å kommunisere med omverdenen, for eksempel barn med tale- og språkvansker eller med nedsatt hørsel. TTT er et supplement og ikke et alternativ til talen der målet alltid vil være å utvikle talespråket. Dersom talen allikevel ikke utvikles som forventet, har man samtidig sikret barnet en alternativ kommunikasjonsform.

TTT tydeliggjør, konkretiserer og senker taletempoet, samtidig er det visuelt noe som ofte fanger oppmerksomheten lettere og gjør at det er lettere å holde konsentrasjonen på det som formidles.

Mer om hvorfor det kan være lurt å bruke Tegn Til Tale:

https://naku.no/sites/default/files/files/tegn_til_tale_artikkel_Statped.pdf

Fra s. 7 kan man lese om tegn som supplerende kommunikasjon og alle gode funksjoner tegn har i prosessen det er å lære språk: https://www.acm1.no/ettskrittforan/doc/Kursholder-Trinn2.pdf

Gode hjelpemidler for tegn til tale

Det finnes barnebøker, sanger og DVD`er med tegn. For nybegynnere er digital tegnordbok fin å starte med og også nettstedet eller ap`en Toleio.

Det finnes en digital ordbok på nettstedet www.tegnordbok.no 

Lær tegnspråk gjennom en form for quiz: https://toleio.com/

Visuell tegnordbok: https://www.erher.no/materiell/vok-visuell_tegnordbok/source/index.html

På Statped sine læringsressurs sider om tegn finnes linker til det meste av nettressurser, spill, bøker m.m. https://statped.no/laringsressurser/sok-resultatside/finn-laringsressurser/?q=tegn&i=1

Tegnkalender finnes på facebook og instagram. Søk på: Tegn til tale – tegnkalender

Bøker med tegn

Morrigi, Sigrun Nygaard (1986): Ordboken. Inne og ute året rundt. Oslo: Aschehoug.
Morrigi, Sigrun Nygaard (2007): La hendene snakke: Ordbok i tegnspråk.Oslo: Aschehoug.
Braadland, Nina 2005: Tegn-til-tale for alle. En vei til talespråket. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.

Torp, Signe har utgitt flere bøker. Blant annet; ABC tegn for tegn med tøysevers (2014), Tre små eventyr (2013): Omnipax forlag

Almås, Hanne og Hovd, Torunn: Tusen tegn å tenke på -for begrepsforståelse og et rikere språk, Statped

Lillevik, Linda 1998: Klart jeg kan! Bergen: Eide forlag.
Lillevik, Linda og Kjell Ove Storvik 2000: Klart vi tør! Bergen: Eide forlag.

Pettersson, Kathleen 2006: Lær og telle fra 1-10: Storybook forlag.

SingSang Sangkort med tegnstøtte

Det er laget sangkort med tegnstøtte. Hvert av sangkortene har en innholdsrik forsideillustrasjon og baksiden har 12 tegn til hver av sangene. Tegnene er plukket ut i forhold til at de skal være støttende til tale (hovedord for å gi forståelse), og at de skal kunne gjøres etter sangens egen rytme. Barnebokforlaget i Sandvika står for utgivelsen, og kortene kan kjøpes hos bokhandlere og i ulike nettbutikker.

Sang og musikk

Musikk bidrar til å gi mennesker nye muligheter for kommunikasjon, vekst og utvikling. Den følelsesmessige, mentale og kroppslige aktiviteten som settes i sving gjennom musikken gjør at absolutt alle kan møtes på tvers av kognitive, språklige, fysiske forutsetninger og oppleve et sosialt fellesskap. Musikk er en døråpner for inkluderende fellesskap fylt med glede, nærhet, tilhørighet og gjensidig samspill.

En bevissthet rundt bruk av musikk i barnehagen vil kunne bidra til å styrke barns språklige, sosiale, emosjonelle, kognitive og motoriske ferdigheter.

Bruk av sang i hverdagssituasjoner hjelper oss til å tone oss inn på barna, trøste, motivere, skape kontakt og oppmerksomhet.  De fleste barn vil forstå en syngende beskjed bedre, for eksempel ved å bruke en fast sang i en overgangssituasjon.

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/sprell-i-jungelen/sprellmateriell/

https://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/

https://www.facebook.com/krafttakforsang/