I barnehagealder utvikles en rekke språkferdigheter, de lærer mange ord og kan etter hvert snakke i lange setninger. Barn i denne aktive utviklingsveksten kan lete etter ord og ha vansker med å formulere seg. De repeterer småord og kan ha korte opphold i talestrømmen, og dette er ikke uvanlig i denne fasen av utviklingen. Småbarnsstotring kjennetegnes ved at barnet nøler eller tar pauser når de forsøker å finne de riktige ordene, og at de gjentar deler av setninger, hele ord eller stavelser i begynnelsen av ord. Barnet bryr seg vanligvis ikke om disse bruddene i taleflyten og mange barn er ikke engang klar over dem selv.

Stamming derimot er en talemotorisk vanske som innebærer ufrivillige stopp i taleflyten hos den som snakker. Stammingen kan ha en form og et omfang som hindrer personen i å uttrykke seg slik han eller hun ønsker.

Det antas at vansken har et nevrologisk opphav samtidig som vi vet at stamming kan påvirkes av mange ulike forhold: språklige, motoriske, emosjonelle og/eller sosiale.

Stamming opptrer vanligvis mellom to til fem års alder og barnet er inne i en periode hvor språkutviklingen skyter fart.

Talebruddene kan karakteriseres ved:

Talebruddene kan opptre hver for seg eller samtidig, og det er vanlig at talebruddene variere over tid hos den enkelte. Stammingen kan oppstå både gradvis eller over natten. Det er også vanlig at talebruddene fremstår med ulik alvorlighetsgrad i en tidsperiode.

Nyere forskning anslår at opp i mot10% av alle barn opplever stamming i ung alder, med varierende alvorlighetsgrad.

De aller fleste som begynner å stamme opplever å bli kvitt stammingen enten med eller uten noen form for behandling. Det er ca 1% av den voksne befolkningen som stammer.

Se eget skriv fra Pedagogisk fagsenter om indirekte tiltak for barnehagen som stammer. Tiltakene benyttes av foreldre og ansatte i barnehagen.

Ressurser

Statped.no/taleflytvansker-stamming-og-lopsk-tale

På statped.no/fagområder/språk og tale/taleflytvansker-stamming-og-lopsk-tale ligger artikler, informasjonsfilmer og tips til tiltak for barn som stammer