Ofte stilte spørsmål

Nærmeste pårørende

Det juridiske begrepet nærmeste pårørende brukes om den eller de som skal ha informasjon om pasientens helsetilstand og helsehjelpen som gis dersom:
Pasienten samtykker til at informasjon gis
Forholdene tilsier at informasjon gis

Hvis det ikke er mulig å få samtykke fra den det gjelder, kan det likevel være forhold som gjør at man kan gi informasjon til pårørende. Et eksempel kan være der pasient eller bruker er bevisstløs, eller ikke har samtykkekompetanse. Nærmeste pårørende har særlige rettigheter med hensyn til informasjon, samtykke, journalinnsyn og klage. Hvis han eller hun ikke ønsker å ha noen som nærmeste pårørende skal helsepersonell respektere dette. Barn under 18 år kan ikke være nærmeste pårørende i juridisk forstand. Barn under 18 år kan ikke være verge. Hvis den som mottar tjenestene ikke har samtykkekompetanse, skal det nedtegnes hvem som medvirker på vegne av pasienten. Dersom en pasient eller bruker har verge, er det likevel pårørende som skal samarbeide med helsetjenestene om helsehjelpen.

Taushetsplikt

Formålet med helsepersonells taushetsplikt er å sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten slik at personer ikke unnlater å oppsøke hjelp av frykt for at uvedkommende skal få tilgang til opplysninger. Tillitsforholdet er viktig for at pasienten skal føle det trygt å gi fra seg nødvendige opplysninger om seg selv og sin helsetilstand for at helse- og omsorgstjenesten/helsepersonellet skal kunne yte best mulig helsehjelp. Pasienten skal føle seg trygg på at opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelp ikke benyttes i andre sammenhenger og utleveres til eller tilkommer uvedkommende.

Taushetsplikten er i utgangspunktet til hinder for at det enkelte helsepersonell gir opplysninger videre til pasientens familie, andre profesjonsutøvere, etater eller andre personer.

Les mer om taushetsplikt på følgende link: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/
helsepersonelloven-med-kommentarer/taushetsplikt-og-opplysningsrett/-21.hovedregel-om-taushetsplikt

Rettigheter

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om pårørendes rettigheter på følgende link: https://www.helsenorge.no/parorende
/parorendes-rettigheter/

Økonomi

Omsorgsstønad
Hvis du mottar kommunal omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn), må du melde fra til NAV hvis du søker om eller har en pengestøtte fra NAV. Omsorgsstønaden kan påvirke beregning av pengestøtten din. 

Søk om omsorgsstønad her: https://www.nav.no/omsorgsstonad

Pleiepenger

  • Pleiepenger for sykt barn er for en person som må være borte fra jobb for å være sammen med et barn under 18 år som på grunn av sykdom trenger pleie og omsorg hele tiden.
  • Barnet må ha vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.
  • Det er ingen tidsbegrensing for hvor lenge en person kan få pleiepenger når alle vilkårene er oppfylt.

Søk om pleiepenger her: https://www.nav.no/start/soknad-pleiepenger

Vergemål
En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Les mer hos: Statsforvalteren.no

Fremtidsfullmakt
Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

 

Andre støtteordninger For andre støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende les her: https://www.parorendesenteret.no/rettigheter/st%C3%B8tteordninger-og-%C3%B8konomiske-rettigheter-for-p%C3%A5r%C3%B8rende#st-tte-til-reise-og-oppholdsutgifter