Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Kaptein Oppegaards vei 19 b og 21 m.fl. fra friområde – lekeplass og byggeområde for boliger til barnehage. Planforslag er sendt på 2. gang offentlig ettersyn.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021.

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet.

Bakgrunn for saken

Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Kaptein Oppegaards vei 19 b og 21 m.fl. fra friområde – lekeplass og byggeområde for boliger til barnehage. Det planlegges å bygge en ny barnehage med uteoppholdsarealer i Kaptein Oppegaards vei 21 som tidligere ble brukt til barnepark, og som er regulert til friområde. Den nye barnehagebygningen er foreslått i 2,5 etasjer, med utearealer tilsvarende 5 avdelinger.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget og stiller med eget alternativ for å sikre erstatningsareal for tap av friområde/lekeareal i Kaptein Oppegaards vei 21.

Saken har høringsfrist 3. august 2021.

Bydelsdirektørens innstilling

Bydelsdirektøren anbefaler at bydelsutvalget gir følgende innspill til planforslaget: