Offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering av Kaptein Oppegaards vei 19 B og 21 mfl. til barnehage

Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Kaptein Oppegaards vei 19 b og 21 m.fl. fra friområde – lekeplass og byggeområde for boliger til barnehage. Planforslag er sendt på 2. gang offentlig ettersyn.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021.

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet.

Bakgrunn for saken

Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Kaptein Oppegaards vei 19 b og 21 m.fl. fra friområde – lekeplass og byggeområde for boliger til barnehage. Det planlegges å bygge en ny barnehage med uteoppholdsarealer i Kaptein Oppegaards vei 21 som tidligere ble brukt til barnepark, og som er regulert til friområde. Den nye barnehagebygningen er foreslått i 2,5 etasjer, med utearealer tilsvarende 5 avdelinger.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget og stiller med eget alternativ for å sikre erstatningsareal for tap av friområde/lekeareal i Kaptein Oppegaards vei 21.

Saken har høringsfrist 3. august 2021.

Bydelsdirektørens innstilling

Bydelsdirektøren anbefaler at bydelsutvalget gir følgende innspill til planforslaget:

 • Bydelsutvalget anser det som positivt at det planlegges etablert en ny barnehage i Kaptein Oppegaards vei 19 b og 21 og at barnehagen skal fungere for møteplass for nærområdet utenom barnehagens åpningstider.
 • Bydelsutvalget støtter planforslagets alternativ 2 fra Plan- og bygningsetaten da dette sikrer erstatning for tap av friområde i Kaptein Oppegaards vei 21 i tillegg til at det sikrer en mulig fremtidig gjenåpning av Lambertseterbekken. Alternativ 2 viderefører også intensjonen fra oppstarten av planarbeidet om å rydde opp i gangveisystemet på borettslagets eiendom (gnr./bnr. 159/228).
 • Kaptein Oppegaards vei er skolevei for elever ved Munkerud skole og krysset Kaptein Oppegaards vei/Munkelia er møtepunkt for skolebarn om morgenen. Høy trafikkbelastning på morgen og ettermiddag vil kunne skape en utfordrende situasjon. Det må iverksettes løsninger som ivaretar myke trafikanter på en god måte, og det må sikres gode siktlinjer i dette krysset.
 • Det må tas høyde for at foreldre benytter bil ved levering og henting i barnehagen. Antallet parkeringsplasser anses ikke som tilstrekkelig. Det bør vurderes om det er mulig å øke antallet parkeringsplasser samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.
 • Barnehagens trafikkareal må utformes på en slik måte at man unngår rygging i trafikkarealene og ut i veien.
 • Sykkelparkeringsplassene bør anlegges under tak, slik at det tilrettelegges for parkering av sykkelvogner og el-sykler på en god måte.
 • Barnehagetomten har terreng og naturkvaliteter som har stor verdi som lekeområde. Bydelsutvalget anser det derfor som positivt at forslagsstiller har sikret deler av uteområdene i øst med hensynssone – naturmiljø.
 • Det er positivt at reguleringsbestemmelsene sikrer at utearealene opparbeides med naturmaterialer og at det ikke er tillatt med gummiasfalt.
 • Eksisterende trær innenfor planområdet bør i størst mulig grad bevares.
 • Det er viktig at bestemmelsene inkluderer krav til utforming som er konkrete nok til å sikre at bygget får høy arkitektonisk kvalitet.
 • Det anses som positivt at barnehagen planlegges bygget etter standarden BREEAM-NOR Excellent som setter krav til bygget blant annet når det gjelder miljøvennlige materialvalg. Videre anses det som positivt at det er lagt inn en bestemmelse om at det skal benyttes tre som hovedmateriale, som tilpasning til omkringliggende trehusbebyggelse.
 • Bygget bør utformes slik at det kan få et grønt tak og/eller en grønn fasade.
 • Det er viktig at miljørettet helsevern i bydelen involveres tidlig i planleggingsfasen når det gjelder den konkrete utformingen av barnehagebygget og barnehagens uteområde.

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »