Circle K AS foreslår å omregulere Lambertseterveien 23 fra bensinstasjon til boliger. Detaljreguleringsplanen er nå på offentlig ettersyn.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021.

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet.

Bakgrunn for saken

Circle K AS foreslår å omregulere Lambertseterveien 23 fra bensinstasjon til boliger. Circle K AS ønsker å bygge 13 nye boenheter på 3 etasjer ved krysset Lambertseterveien/Oberst Rodes vei. Planforslaget legger opp til å omregulere dagens regulerte bensinstasjon til boligbebyggelse. Totalt foreslås det 13 rekkehus med tre etasjers høyde på eiendommene gnr. 158 bnr. 455 og gnr. 158 bnr. 504 på Nordstrand. Nordøst på eiendom gnr. 158 bnr. 455, mot krysset Oberst Rodes vei/Lambertseterveien, reguleres det et torg. Boligene er noe inntrukket fra veiene rundt, slik at det blir plass til forhager og et torg på 100 m2. I tillegg sikrer planforslaget at det blir opparbeidet ensidig fortau på de tilstøtende veiene.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, med mindre høydene reduseres, parkeringskjelleren plasseres helt under bakken, og at det sikres tiltak for infrastruktur.

Bydelsdirektørens innstilling

Bydelsdirektøren anbefaler at bydelsutvalget gir følgende innspill til planforslaget: