Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand deler i 2022 ut 300 000 kroner i grønne midler for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen.

Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak.

Det gis som hovedregel ikke tilskudd til:

Søknadsfrist

Hva skjer med søknaden?

Komite for byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) skal utnevne et utvalg på tre personer som saksbehandler søknadene. Dette utvalget skal legge frem sine prioriteringer for BMS-komiteen som deretter samlet innstiller til bydelsutvalget. Bydelsutvalget vedtar den endelige tildelingen.

Bydelsutvalget fatter vedtak om hvem som får midler i møte 24. mars 2022. Alle søkere får tilbakemelding på e-post etter at søknadene er behandlet.

For mer informasjon kan du besøke Oslo kommunes nettsider gjennom kortlenken: https://bit.ly/gronnemidler