Sprellkort-Skole-rap

Å gi barn tilgang til språk og kommunikasjon er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen. Språk er en del av et hele, og tilegnes gjennom opplevelser er i samhandling med andre. På denne måten blir ordene knyttet til erfaringer, opplevelser og følelser. Leken har en sentral plass i barns liv og har egenverdi. Lek er samtidig en viktig arena for barns sosial- og språklig utvikling, og gjennom lek bygger barnet relasjoner og får ta del i et fellesskap.

I Rammeplanen (2017) legges det vekt at barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling og læring gjennom omsorg, lek, læring og danning. Barn lærer med hele seg ved bruk av alle sanser i samspill med andre og omgivelsene, hvor de får se, høre, røre og gjøre.

Barnehagen skal tilrettelegge for  et stimulerende og inkluderende miljø både ute og inne hvor alle kan delta på  sine premisser. Gjennom felles opplevelser og ved å introdusere barn for nye situasjoner, temaer, sanger, musikk og materialer kan vi gi næring til leken, kreativiteten, støtte forståelsen, barns utforskertrang og vennskap.
 

Språkarbeid i barnehagen – Lesesenteret

Skrivesenteret

Språkløyper

 

Sprell i jungelen

Spennende opplevelser i varme fellesskap beriker leken og gjør at nye vennskap oppstår! Sprell i jungelen er en inkluderende praksis der barn får utvikle et rikt språk i et musisk og sanselig lekeunivers.
Sprell i jungelen
Musikkens muligheter for foreldre og barn
Sangkort til Skole-rap
Tematavler til skolestart

 

Språklig og kulturelt mangfold

Alle trenger å kjenne trygghet og tilhørighet for å lære. Barnehagens oppgave er å skape inkluderende fellesskap der språklig og kulturelt mangfold er en ressurs.

I Rammeplanen (2017) står det at barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. Videre skal barnehagen støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.

Pedagogisk fagsenter har utarbeidet et idé og ressurshefte til lek og gode samspill i små grupper:

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NAFO OsloMet Språkarbeid

NAFO OsloMet – Mangfold i barnehagen

NAFO OsloMet – En veileder om flerspråklige arbeid i barnehagen

Støttemateriell til Rammeplanen/webinar-Språkligmangfold

Det flerspråklige bibliotek

Artikkel – Grenser for norskhet?

Fysisk miljø

Det fysiske miljøet inne og ute bidrar til å gi barn ulike erfaringer som kan berike og motivere barns utforskertrang, kreativitet, lekelyst og læring. Det kan skape inkluderende møteplasser der gode samspill og vennskap kan oppstå. Tenk igjennom hva dere tilbyr og hvilke erfaringer dere tilrettelegger for – om det gir rom for utforskning, undring, fysisk utfoldelse og varierte sanseerfaringer. Her finner du noen linker for inspirasjon:

Barnehagens fysiske inne og utemiljø

Forskerfrø

Fantasifantasten

 

Materialer og materialitet

Det er ikke bare rommets utforming som påvirker hvilke erfaringer og muligheter barna får –  det gjør også de materialene og lekene vi har tilgjengelige. Ulike materialer gir ulike muligheter. Åpne udefinerte materialer kan bidra til større kreativitet og nye interesser. Andre ganger kan mer definerte leker gi støtte i leken og bidra til et felles fokus. 

Leire, naturmaterialer, papir og papp i ulike teksturer, gjenbruksmaterialer i ulike former, maling, pensler, fargeblyanter, tusje, kullstift, stoff i ulike varianter er noen eksempler på materialer som bør være tilgjengelige på en eller annen måte.

Udir – Film Hva er kreativitet?

MUV-kreativt-gjenbrukssenter

Strategiplan fra Regjeringen: Skaperglede, engasjement og utforskertrang