Helhetlig tilnærming til fagområdene

 «Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.» (Rammeplan for barnehagen, 2017).

Når vi planlegger den pedagogiske virksomheten i barnehagen er denne helhetlige tilnærmingen vårt utgangspunkt.  Vi ser hva barna er interessert i og utvider det ved å tilføre nye elementer, undre oss og utforske sammen. Når personalet tilrettelegger for et utforskende og kreativt miljø skapes en dynamikk mellom ytre påvirkning og barnas indre kreativitet.

Et utvalg av refleksjonsspørsmål til de syv fagområdene (Utdanningsdirektoratet), samt linker til kompetansesentrenes nettressurser.

Kommunikasjon, språk og tekst

 • Hvordan jobber vi med å skape et variert språkmiljø der barna opplever glede ved å bruke språket? 
 • Hva gjør vi for å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold i barnehagen?
 • Hvordan legger vi til rette for å gi barna ulike estetiske opplevelser i møte med kommunikasjon, språk og tekst?
 • Hvordan får barna uttrykke egne følelser, tanker og meninger gjennom ulike kommunikasjonsformer?
 • Hvordan bidrar vi til at barna får improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyd og ord?

Kropp, bevegelse, mat og helse

 • Hvordan benytter vi omgivelsene i barnehagen og i nærmiljøet til å gi barna allsidige bevegelseserfaringer, slik at alle barna opplever trivsel, glede og mestring i kroppslig lek? 
 • På hvilke måter kan vi legge til rette for mat- og måltidsaktiviteter som bidrar til samtaler, fellesskapsfølelse og deltagelse hos barna? 
 • Hvordan motiverer vi barna til å spise sunn mat og få en gryende forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse?
 • På hvilke måter kan måltidene fungere som arena for å ivareta det enkeltes barn identitet, utvikle kulturell kompetanse og interesse for ulike matkulturer? 

Nasjonalt senter for kropp, helse og bevegelse

Kunst, kultur og kreativitet

 • Hvordan gir vi barna tilgang til ting, rom, materialer og opplevelser som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer? 
 • Hvordan bruker vi planer og spontane situasjoner til å gi barna erfaring med billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, teknologi, arkitektur og design? 
 • Hvordan åpner vi opp for kreativitet hos barna ved undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering? 
 • Hvordan legger vi til rette for at barna får oppleve samhørighet ved å delta i fellesskap om å skape kunstneriske og kulturelle uttrykk?
 • Hva gjør vi for å sikre at barna møter et mangfold av kulturelle og kunstneriske uttrykksformer?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Udir: Film: Hva er egentlig kreativitet?

Natur, miljø og teknologi

 • Hvordan legger vi til rette slik at alle barn kan få bruke naturen som arena for lek, utforsking, undring og læring?
 • På hvilken måte gir vi barna kjennskap til naturen slik at de kan utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen?
 • Hvordan utforsker og eksperimenterer vi med teknologi og naturfenomener sammen med barna?
 • Hva gjør vi for å gi barna kjennskap til og kunnskap om dyr og dyreliv?
 • Hvordan jobber vi med bærekraftig utvikling i vår barnehage?

Naturfagsenterets side for barnehager

Realfagsløyper

Antall rom og form

 • På hvilken måte legger vi til rette for at barna får oppdage matematikk i dagliglivet ved selv å være skapende og kreative?
 • Hvordan legger vi til rette for at barna får resonnere og søke ulike løsninger i lek og aktiviteter?
 • Hvordan legger vi til rette for at barna får bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse?
 • På hvilken måte bruker vi barnas egne uttrykksformer for å styrke deres nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger?

Matematikksenterets side for barnehager

Etikk, religion og filosofi

 • Hvordan bidrar vi til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre? 
 • På hvilken måte legger vi voksne til rette for aktiviteter med rom for filosofiske spørsmål og undring sammen med barna? 
 • Hva gjør vi for å gi barna kunnskap om at mangfoldet er en berikelse for fellesskapet i barnehagen?
 • Hvordan legger vi til rette for å la barna få reflektere, undre seg over spørsmål og finne svar? 

Nærmiljø og samfunn

 • Hva kan vi trekke frem fra vårt nærmiljø, lokalhistorie og lokale tradisjoner som er relevant for barna å kjenne til? 
 • Hvordan kan vi gi barna begynnende kjennskap til menneskerettighetene og spesielt barnekonvensjonen? 
 • Hvordan legger vi til rette for å gi alle barn like muligheter? 
 • Hva gjør vi for å motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme? 
 • På hvilken måte kan vi legge til rette for at barna får kjennskap til ulike tradisjoner, levesett og familieformer?

Digitale verktøy og digitale praksiser

Digitale verktøy kan brukes inn i alle de ulike fagområdene.
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.» (Rammeplan, 2017).

Digitale verktøy kan brukes som en støtte og supplement i kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. For eksempel kan et digitalt mikroskop gi unike muligheter til å sammen kunne se nærmere på hvordan ulike gjenstander, småkryp og planter ser ut, gi nytt perspektiv, skape utforskertrang og kreativitet.

Book-creator gir uante muligheter til å produsere egne fortellinger med bilder, lyd og tekst. Bilder kan manipuleres, forstørres, projiseres. En god digital prosess i nært samspill med andre barn og voksne vil bidra til å utvikle digital dømmekraft.

Skrivesenteret: Barnehagens digitale praksis

Digital dømmekraft – kompetansepakke Udir

Digitalpraksis – kompetansepakke Udir