Barnehage

I kunnskapsbanken finnes informasjon og inspirasjon som kan
brukes av den enkelte medarbeider eller barnehagen som helhet i arbeidet med å videreutvikle et helhetlig og inkluderende barnehagetilbud.

Pedagogisk fagsenter og seksjon barnehage i bydel Nordstrand samarbeider tett om å sikre og utvikle kompetansene hos alle medarbeidere i bydelens barnehager. Vi har søkt om midler til et helhetlig kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med OsloMet i perioden 2021-2023. 

Prosjektet koordineres av en arbeidsgruppe og styrer/daglig leder i den enkelte barnehage følger opp og forankrer mellom de ulike felles møteplassene. I kombinasjon med at veiledere ved pedagogisk fagsenter følger opp og retter fokus mot det helhetlige pedagogiske tilbudet i barnehagen i veiledningen rundt enkeltbarn.

En helhetlig og inkluderende praksis hvor alle barn deltar i fellesskapet er en hovedmålsetting – et godt tilrettelagt barnehagemiljø tilpasset hele barnegruppens interesser og behov med tilstedeværende og aktivt lyttende pedagoger er et delmål.

Illustrasjonsbilde Leke og språkmiljø
Leke og språkmiljø ▸
illustrasjonsbilde til vurdering og refleksjon
Vurdering og refleksjon ▸
Illustrasjonsbilde til støttende kommunikasjon
Støttende kommunikasjon ▸
illustrasjonsbilde til Talespråk
Talespråk ▸
Illustrasjonsbilde helhetlig tilnærimgn til fagområdene
Helhetlig tilnærming til fagområdene ▸
Illustrasjonsbilde hjelpemidler og verktøy
Hjelpemidler og verktøy ▸