Bymiljøetaten har bedt bydelene om å samle innspill fra skoler/FAU og innbyggere og sende konkrete innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte torsdag 28. oktober 2021 (sak 94/2021).

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender.

Om høring i bydelen og mottatte innspill

Bydel Nordstrand har sendt høringsbrev til skoler/FAU og velforeninger i bydelen. Frist for å komme med innspill ble satt til 15.09.2021. I høringsbrevet ble det informert om at innkomne innspill vil være en del av saksdokumentene til behandling i bydelsutvalget, og at bydelsutvalgets vedtak skal oversendes til Bymiljøetaten for videre oppfølging i etterkant av møtet. Det ble i tillegg publisert informasjon om høringen på bydelens Facebook-side.

Bydelen har mottatt 44 innspill innen fristen. Bydelen har mottatt innspill fra blant annet skoler/FAU, velforeninger og privatpersoner. Det er verdt å bemerke at flere av innspillene inneholder flere trafikksikkerhetsutfordringer.

Alle innspillene bydelen har mottatt i forbindelse med høringen er lest og gjennomgått. Det ble først utarbeidet en sammenstilling av alle innspillene for å få en bedre oversikt over hva de omhandler. Deretter ble det, i henhold til bestillingen fra Bymiljøetaten, utarbeidet en liste med forslag til 15 innspill til trafikksikkerhetsutfordringer fra bydelen basert på sammenstillingsdokumentet .

Om bydelsdirektørens innstilling – forslag til liste med 15 trafikksikkerhetsutfordringer

I prosessen med å komme frem til listen med forslag til 15 veier/punkt med trafikksikkerhetsutfordringer har det vært lagt vekt på en kombinasjon av flere faktorer, blant annet at:

Følgende adresser/punkt er tatt med i listen med forslag til 15 trafikksikkerhetsutfordringer:

Det vises til forslagslisten som er vedlegg til saksfremlegget for beskrivelse av trafikksikkerhetsutfordring for hver enkelt adresse/punkt (se vedlegg 1 til saksfremlegget på saksinnsyn). Det understrekes at de 15 forslagene ikke er satt opp i prioritert rekkefølge. Bydelsutvalget behandler bydelsdirektørens forslag og fatter endelig vedtak i saken i møte 28.10.2021.