Innspill fra Bydel Nordstrand til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022

Bymiljøetaten har bedt bydelene om å samle innspill fra skoler/FAU og innbyggere og sende konkrete innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte torsdag 28. oktober 2021 (sak 94/2021).

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender.

Om høring i bydelen og mottatte innspill

Bydel Nordstrand har sendt høringsbrev til skoler/FAU og velforeninger i bydelen. Frist for å komme med innspill ble satt til 15.09.2021. I høringsbrevet ble det informert om at innkomne innspill vil være en del av saksdokumentene til behandling i bydelsutvalget, og at bydelsutvalgets vedtak skal oversendes til Bymiljøetaten for videre oppfølging i etterkant av møtet. Det ble i tillegg publisert informasjon om høringen på bydelens Facebook-side.

Bydelen har mottatt 44 innspill innen fristen. Bydelen har mottatt innspill fra blant annet skoler/FAU, velforeninger og privatpersoner. Det er verdt å bemerke at flere av innspillene inneholder flere trafikksikkerhetsutfordringer.

Alle innspillene bydelen har mottatt i forbindelse med høringen er lest og gjennomgått. Det ble først utarbeidet en sammenstilling av alle innspillene for å få en bedre oversikt over hva de omhandler. Deretter ble det, i henhold til bestillingen fra Bymiljøetaten, utarbeidet en liste med forslag til 15 innspill til trafikksikkerhetsutfordringer fra bydelen basert på sammenstillingsdokumentet .

Om bydelsdirektørens innstilling – forslag til liste med 15 trafikksikkerhetsutfordringer

I prosessen med å komme frem til listen med forslag til 15 veier/punkt med trafikksikkerhetsutfordringer har det vært lagt vekt på en kombinasjon av flere faktorer, blant annet at:

 • Flere aktører/personer har sendt inn innspill om at det er trafikksikkerhetsutfordring(er) i samme vei/punkt
 • Det er et konkret/avgrenset område
 • Veien/området er mye brukt som skolevei (i umiddelbar nærhet av en skole)

Følgende adresser/punkt er tatt med i listen med forslag til 15 trafikksikkerhetsutfordringer:

 • Steingrims vei
 • Stamhusveien
 • Ekebergveien, området ved Kastellet skole
 • Glimmersvingen
 • Glimmerveien
 • Oberst Rodes vei, krysset ved Bakkerudveien.
 • Oberst Rodes vei ved Niffen
 • Krysset Steingrims vei – Sandstuveien
 • Raschs vei, fra Cecilie Thoresens vei til Østerliveien
 • Krysset Jomfrubråtveien / Jomfrustien
 • Bernt Knudsens vei
 • Nordstrandveien, fra Sæter og ned til Mosseveien
 • Krysset Mosseveien – Ulvøybrua (og inn på Ulvøya)
 • Mellombølgen
 • Krysset Ormsundveien og Grønsundveien ved Bekkelagsbadet

Det vises til forslagslisten som er vedlegg til saksfremlegget for beskrivelse av trafikksikkerhetsutfordring for hver enkelt adresse/punkt (se vedlegg 1 til saksfremlegget på saksinnsyn). Det understrekes at de 15 forslagene ikke er satt opp i prioritert rekkefølge. Bydelsutvalget behandler bydelsdirektørens forslag og fatter endelig vedtak i saken i møte 28.10.2021.

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »