Hva gjør innsatsteamet?

Hvem følger vi opp?

Personer over 18 år som bor i bydel Nordstrand, med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk
helse. Utfordringer med rus kan være knyttet til både alkohol, vanedannende legemidler og illegale
narkotiske stoffer. Utfordringer knyttet til psykisk helse favner alt fra moderat angst- og depresjonsproblematikk, til alvorlige psykiske lidelser som personlighetsproblematikk og psykoselidelser

Hva gjør vi?

Vi gjør ikke oppgaver for, men sammen med de vi følger opp. Tjenestetilbudet skal bidra til å fremme og opprettholde selvstendighet hos brukerne, og styrke evnen til å mestre eget liv. Mål og innhold i oppfølgingen skal defineres i samarbeid med bruker. Oppfølgingen vår er frivillig, vedtaksbasert og fordrer egensøknad.

Eksempler:
Veiledning, forebygging av isolasjon og hjelp til å finne meningsfylte aktiviteter i hverdagen. Bistand til å etablere eller vedlikeholde kontakt med øvrig hjelpeapparat, NAV, DPS og fastleger.

Samarbeid og veiledning av pårørende.

Innsatsteamet kan hjelpe brukere med å lage ukeplaner og ulike typer mestringsplaner. Utforming av Individuell plan (IP) eller koordinatorfunksjonvurderes der det er aktuelt.

Innsatsteamet sin spisskompetanse kan også benyttes til kartlegging og avklaring av saker på oppdrag av samarbeidende instanser i bydelen.

Vi er fleksible i henhold til hvor vi møter våre brukere.

 

Hvem er vi?

Vi er en tverrfaglig ansattgruppe med kompetanse innenfor psykisk helse, rus, miljøarbeid og pedagogikk. Teamet består av medarbeidere fra NAV Nordstrand, psykisk helseteam og Marmorberget samlokaliserte boliger. Teamet er formelt organisert under seksjon psykisk helse – Avdeling for tilrettelagte tjenester.

Innsatsteamet jobber hverdager på dagtid.

 

Hva kan vi ikke bistå med:

• Legemiddeladministrasjon/Resepter

• Akutte Kriser

• Henvisning til behandling

• Spesialistvurdering mht uføresøknad, soningsutsettelse o.l.

• Psykologiskbehandling/utredning

• Kveld, natt og helgebasert oppfølging

• Transport til og fra behandling

Personene vi følger opp er i behov av tett eller fleksibel oppfølging som ikke dekkes av andre tjenester.