Byrådsavdelingen for Helse, eldre og innbyggertjenester har sendt Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet på høring.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021.

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet.

Bakgrunn for saken

Byrådet skal høsten 2021 legge frem en sak for Oslo bystyre som beskriver hvordan Oslo kommune skal arbeide med «Leve hele livet».

Stortinget vedtok i 2018 Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre. Hensikten med reformen er å møte økningen i antall eldre i de kommende årene. Ved å legge til rette for at eldre skal kunne leve selvstendige og aktive liv, utsette behovet for helse- og omsorgstjenester, samt tilby tjenester av god kvalitet når det er nødvendig.

Oslo tar med seg arbeidet som er gjort i forbindelse med aldersvennlig by inn i arbeidet med reformen under navnet Aldersvennlig Oslo – Levet hele livet. Det er dette utkastet som nå er på høring.

Byrådsavdelingen ber om å få innspill på områder det er viktig at Oslo kommune prioriterer i arbeidet med Aldersvennlig Oslo- Leve hele livet, men tar også imot andre innspill på vedlagt utkast til sak.

Bydelsdirektørens innstilling:

 1. Lavterskeltilbud fra frivillige organisasjoner. F.eks. gågruppe for 60 +.
 2. Seniorsenter: Bydelens seniorsenter får midler fra bydelen for å drive treningstilbud.
 3. Private fysioterapeuter med driftstilskudd. Har egne trenings- og behandlingsgrupper, blant annet på Omsorg+.
  Det må legges til rette for at slike treningstilbud opprettholdes og bevares.
  b. Det er eksempler fra andre kommuner og andre bydeler at yngre får leie hybler til redusert pris i tilknytning til eldreboliger/omsorgsboliger, mot at de hjelper til med arbeidsoppgaver. Dette fører til bedre samhandling mellom yngre og eldre i kommunen. Nordre Aker lyser ut billigere leiligheter, hvor studenter kan bo i omsorgsboligen mot at de hjelper til med måltider etc. Bydelen mener dette burde være en satsning hos alle bydelene.
  c. Bydelen har fokus på at eldre lærer yngre og vise versa- bydelen har blant annet inngått et samarbeid med Brannfjell skole (ungdomsskolen) som har frivillighet som valgfag. Bydelen har inngått en avtale med skolen, slik at de kan bistå de eldre i bydelen. Dette er satt på vent pga. korona, men vi planlegger oppstart igjen fra høsten 2021.Bydelen mener at det bør legges til rette for mer av denne typen samarbeid.
  d. Bydelen ønsker å benytte seg av frivillige så mye som mulig, men erfarer at det må bli mer attraktivt å jobbe som frivillig. Bydelens ser at det er liten interesse for dette, bl.a. da bydelen lanserte prosjektet Sterk og stødig. Mange i bydelen ønsker ikke å binde seg til faste dager og tider for frivillighet, noe som kan være problematisk da eldre gjerne ønsker forutsigbarhet og kontinuitet for å kunne maksimere utbyttet av tilbudet.
  e. For at eldre på egen hånd skal kunne benytte seg av tilbudene i bydelen, ser bydelen at det er behov for et utvidet transporttilbud for eldre og funksjonshemmede. Rosa busser et tilbud som bistår med kjøring av aktuelle brukere/innbyggere er etablert i andre bydeler, og er et transporttilbud vi tenker at man bør satse på i alle bydeler og andre kommuner.