Høring – Aldersvennlig Oslo. Leve hele livet

Byrådsavdelingen for Helse, eldre og innbyggertjenester har sendt Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet på høring.

Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021.

Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet.

Bakgrunn for saken

Byrådet skal høsten 2021 legge frem en sak for Oslo bystyre som beskriver hvordan Oslo kommune skal arbeide med «Leve hele livet».

Stortinget vedtok i 2018 Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre. Hensikten med reformen er å møte økningen i antall eldre i de kommende årene. Ved å legge til rette for at eldre skal kunne leve selvstendige og aktive liv, utsette behovet for helse- og omsorgstjenester, samt tilby tjenester av god kvalitet når det er nødvendig.

Oslo tar med seg arbeidet som er gjort i forbindelse med aldersvennlig by inn i arbeidet med reformen under navnet Aldersvennlig Oslo – Levet hele livet. Det er dette utkastet som nå er på høring.

Byrådsavdelingen ber om å få innspill på områder det er viktig at Oslo kommune prioriterer i arbeidet med Aldersvennlig Oslo- Leve hele livet, men tar også imot andre innspill på vedlagt utkast til sak.

Bydelsdirektørens innstilling:

 • Bydelens innspill til satsningsområde Aldersvennlig Norge
  a. Overordnet ønsker bydelen å påpeke at det er viktig at det legges til rette i lokalsamfunnet for god eldreomsorg og mulighet til å leve hele livet. Økt forståelse og kunnskap om ulike sykdomsgrupper vil kunne bidra til at det tilrettelegges for disse i større grad. Bydelen ser blant annet et økt behov for omsorgsboliger/tilrettelagte boliger med tanke på brukere med problematikk knyttet til rus, psykiatri, demens/ kognitiv svikt og nedsatt funksjonsevne.
  b. Videre mener bydelen det også er potensiale i boliger som bydelen i større grad kan drifte selv, for best mulig å kunne tilpasse seg brukerens hjelpebehov/bemanning. Bydelen har kartlagt at det er behov for ca. 100 nye omsorgsboliger med bemanning. Som et ledd i dette, mener bydelen det er avgjørende å utvikle nye og flere tilbud for brukere med demens, slik at disse kan bo på tilnærmet lik måte de gjorde i eget hjem. F.eks. i demenslandsby.
 • Bydelens innspill til satsningsområde Aktivitet og fellesskap
  a. Bydelen ser at det er et stort behov for å opprettholde aktivitetsnivå blant befolkningen for å forebygge uhelse og ivareta folkehelsa. Bydelen har treningstilbud på ulike nivå:
 1. Lavterskeltilbud fra frivillige organisasjoner. F.eks. gågruppe for 60 +.
 2. Seniorsenter: Bydelens seniorsenter får midler fra bydelen for å drive treningstilbud.
 3. Private fysioterapeuter med driftstilskudd. Har egne trenings- og behandlingsgrupper, blant annet på Omsorg+.
  Det må legges til rette for at slike treningstilbud opprettholdes og bevares.
  b. Det er eksempler fra andre kommuner og andre bydeler at yngre får leie hybler til redusert pris i tilknytning til eldreboliger/omsorgsboliger, mot at de hjelper til med arbeidsoppgaver. Dette fører til bedre samhandling mellom yngre og eldre i kommunen. Nordre Aker lyser ut billigere leiligheter, hvor studenter kan bo i omsorgsboligen mot at de hjelper til med måltider etc. Bydelen mener dette burde være en satsning hos alle bydelene.
  c. Bydelen har fokus på at eldre lærer yngre og vise versa- bydelen har blant annet inngått et samarbeid med Brannfjell skole (ungdomsskolen) som har frivillighet som valgfag. Bydelen har inngått en avtale med skolen, slik at de kan bistå de eldre i bydelen. Dette er satt på vent pga. korona, men vi planlegger oppstart igjen fra høsten 2021.Bydelen mener at det bør legges til rette for mer av denne typen samarbeid.
  d. Bydelen ønsker å benytte seg av frivillige så mye som mulig, men erfarer at det må bli mer attraktivt å jobbe som frivillig. Bydelens ser at det er liten interesse for dette, bl.a. da bydelen lanserte prosjektet Sterk og stødig. Mange i bydelen ønsker ikke å binde seg til faste dager og tider for frivillighet, noe som kan være problematisk da eldre gjerne ønsker forutsigbarhet og kontinuitet for å kunne maksimere utbyttet av tilbudet.
  e. For at eldre på egen hånd skal kunne benytte seg av tilbudene i bydelen, ser bydelen at det er behov for et utvidet transporttilbud for eldre og funksjonshemmede. Rosa busser et tilbud som bistår med kjøring av aktuelle brukere/innbyggere er etablert i andre bydeler, og er et transporttilbud vi tenker at man bør satse på i alle bydeler og andre kommuner.
 • Bydelens innspill til satsningsområde Mat og måltider
  Bydelen har ansatt en ernæringsfysiolog, og arbeider med å styrke ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Dette kunne også vært styrket med en applikasjon hvor brukere blir satt i stand til å kunne bestille mat selv.
 • Bydelens innspill til satsningsområde Helsehjelp
  a. Det er viktig for bydelen å påpeke at for å kunne yte en god og fleksibel tjeneste, som legger til rette for at bruker skal kunne bo hjemme, vil det være behov for å styrke hjemmetjenesten. Det må satses på rekruttering og kompetanse. Samtidig må det arbeides for å gjøre helse- og omsorgsyrker i kommunen attraktive. Bydelen ser blant annet et behov for spesialkompetanse i hjemmetjenesten med hensyn til rus og psykiatri. Flere eldre har slike utfordringer, men er ikke nødvendigvis i målgruppen for tiltak etablert for dette sykdomsbilde.
  b. For at innbyggerne skal sikres god eldreomsorg og mulighet til å leve hele livet er det viktig at det legges til rette for at bydelene kan satse på rekrutering og å beholde gode fastleger. Et godt fastlegekorps og et godt samarbeid mellom bydel og fastleger vil være avgjørende for å lykkes med Aldersvennlig Oslo-Leve hele livet.
  c. Videre ser bydelen at det er behov for å fortsette arbeidet med fallforebygging sammen med HEL og skadelegevakten. Dette er avgjørende for at eldre kan holde seg aktive, men samtidig minimere risikoen for fall.
  d. Dett er avgjørende å ta i bruk trygghetsskapende og velferdsteknologiske hjelpemidler for å trygge eldre og gjøre de i stand til å ivareta egen helse og eget liv. Bydelen mener det er et økt behov for videreutvikling av VFT-løsninger som supplerer kommunale helse og omsorgstjenester. Bydelen ser bl.a. behov for dette ved bestilling av mat, transport og booking av frivillige. Selv om det finnes noen nettsteder i dag, mener bydelen det ville vært hensiktsmessig med en applikasjon som samler alt dette på ett sted.
 • Bydelens innspill til satsningsområde Sammenheng i tjenestene.
  Bydelen har jobbet aktivt med Oslomodellen – det gode pasientforløp, for å sikre trygge og smidige overganger for brukerne, både i overgangen fra eget hjem til sykehjem og i planlagte overganger mellom sykehus og kommune. Bydelen mener at samhandlingen mellom bydel, sykehus og sykehjem er avgjørende for å levere gode tjenester. Det bør derfor fokuseres mer på å tilrettelegge for smidig samarbeid mellom sektorer.

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »