Frivillighetsmidler

Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand.
I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte.

Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til frivillighetsmidlene for det påfølgende tilskuddsåret i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

For 2023 var dette kr. 1. mill.

Komité for barn, unge og kultur (BUK komiteen) utnevner et utvalg på tre personer som saksbehandler
søknadene. 

Utvalget legger frem sine prioriteringer for BUK komiteen som samlet som innstiller til bydelsutvalget som vedtar den endelige tildelingen.

Søknadsfrist hvert år er 1.februar

Grønne midler

Formålet er å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen.

Grønne midler ble første gang delt ut i bydelen i 2019 som en del av markeringen av Oslo som Miljøhovedstad.

Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til grønne midler for det påfølgende tilskuddsår i forbindelse med behandling av budsjettet. For 2023 var dette kr. 300.000.

Komité for byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) utnevner et utvalg på tre personer som
saksbehandler søknadene. 

Dette utvalget legger frem sine prioriteringer for BMS-komiteen som samlet innstiller til bydelsutvalget. 

Bydelsutvalget vedtar den endelige tildelingen.

Søknadsfrist hvert år er 1. februar

Støtte til organisert fritidsaktivitet

Tilskuddsordningen skal gi barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Bydel Nordstrand mulighet til å få dekket kostnaden til å delta i ordinær fritidsaktivitet. 

Målet med tilskuddet er å få flere barn og unge inn i organiserte fritidsaktiviteter. Søknader behandles fortløpende og gjennom hele året så lenge midlene varer.

Trenger du hjelp?

Er du i tvil om ditt lag eller forening eller aktivitet/støtte faller inn under retningslinjenes formål, eller trenger hjelp med søknaden, så er du velkommen til å spørre oss eller avtale et møte med saksbehandler.

For frivillighetsmidlene og støtte til organisert fritidsaktivitet:

postmottak@bns.oslo.kommune.no

For grønne midler: 

andrea.dannemark@bns.oslo.kommune.no

Driftstøtte til frivilligsentralene

Bydelen har tre frivilligsentraler som mottar driftsstøtte. Frivilligsentralene er lokale møteplasser som skal stimulere til frivillig innsats og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Formålet med tilskuddet er å bidra til økt frivillighet gjennom å støtte opp under drift, videreutvikling, kompetanseheving og nettverksarbeid for frivilligsentralene.

Ønsker å bli frivillige? Da kan du ta kontakt med en av frivilligsentralene under.

Ekeberg-Bekkelaget frivilligsentral v/daglig leder Kjersti Hamre

Lambertseter frivilligsentral v/daglig leder Kai Adelsøn

Fjordtunet frivilligsentral v/daglig leder Tillik M.M Haustveit