«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.» (Rammeplan for barnehagen, 2017).

Når vi planlegger den pedagogiske virksomheten i barnehagen er denne helhetlige tilnærmingen vårt utgangspunkt.  Vi ser hva barna er interessert i og utvider det ved å tilføre nye elementer, undre oss og utforske sammen. Når personalet tilrettelegger for et utforskende og kreativt miljø skapes en dynamikk mellom ytre påvirkning og barnas indre kreativitet.

Et utvalg av refleksjonsspørsmål til de syv fagområdene (Utdanningsdirektoratet), samt linker til kompetansesentrenes nettressurser.

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Nasjonalt senter for kropp, helse og bevegelse

Kunst, kultur og kreativitet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Udir: Film: Hva er egentlig kreativitet?

Natur, miljø og teknologi

Naturfagsenterets side for barnehager

Realfagsløyper

Antall rom og form

Matematikksenterets side for barnehager

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Digitale verktøy og digitale praksiser

Digitale verktøy kan brukes inn i alle de ulike fagområdene.
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.» (Rammeplan, 2017).

Digitale verktøy kan brukes som en støtte og supplement i kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. For eksempel kan et digitalt mikroskop gi unike muligheter til å sammen kunne se nærmere på hvordan ulike gjenstander, småkryp og planter ser ut, gi nytt perspektiv, skape utforskertrang og kreativitet.

Book-creator gir uante muligheter til å produsere egne fortellinger med bilder, lyd og tekst. Bilder kan manipuleres, forstørres, projiseres. En god digital prosess i nært samspill med andre barn og voksne vil bidra til å utvikle digital dømmekraft.

Skrivesenteret: Barnehagens digitale praksis

Digital dømmekraft – kompetansepakke Udir

Digitalpraksis – kompetansepakke Udir