En som har utfordringer med psykisk helse og rus

I en søknad om helse- og omsorgstjenester kan du som bruker av bydelens tjenester selv beskrive dine utfordringer

Pårørendekurs

Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen. 

Kontaktinformasjon:
Kontakt Rask psykisk helsehjelp 
Telefon: 47 70 67 58
E-post: postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.
kommune.no

PUMA-grupper

Positiv utvikling, mestring og aktivitet for barn med høyt fungerende autisme. Foreldreveiledningsgruppe for barn og ungdom
10-16 med 
ASK.

Kontaktinformasjon: 
Kontakt Linda Halvorsen i Oslohjelpen på
tlf. 98 47 42 70
Kontaktperson for barn og unge,
Astrid S
. Drøsdal tlf. 90 25 85 36

Drop in-samtaler

I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i en vanskelig tid, eller du kan få hjelp til å orientere deg om tilbudene som finnes i bydelen.

Les mer her: Drop in-samtaler

Oslohjelpen Nordstrand

Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen. 

Kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon Oslohjelpen Nordstrand
Telefon: 47 46 91 00
E-post: oslohjelpen@bns.oslo.kommune.no

Søknad om psykiske helsetjenester/helsearbeid

Dette er et samtaletilbud for følgende målgruppe:
D
u fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer, har en langvarig psykisk sykdom/lidelse eller du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp. 

Søk helse- og omsorgstjenester 

Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse

Søk helse- og omsorgstjenester

Ambulerende miljøterapitjenester (AMT)

AMT yter bistand til barn og unge med nevromangfold og deres familier. Hovedsakelig barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Det gis tilrettelagte tjenester i form av praktisk bistand og opplæring, PBO. Vi har lang erfaring med å arbeide hjemme hos familier med en rekke problemstillinger, som for eksempel ufrivillig skolefravær eller ulike samspillsutfordringer. Veiledning og oppfølgning i skole, familie og avlastning i hjemmet. Tjenesteyterne i AMT er alle vernepleiere med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike behov, og jobber etter prinsippene for målrettet miljøarbeid. AMT kan bistå med å kartlegge behovet for tilrettelagte tjenester i form av:

  • Relasjonsbygging og tilrettelegging for løsninger tilpasset den enkelte
  • Ut av isolasjon
  • Jobbe for skolenærvær
  • Foreldreveiledningskurs (Glennemodellen)
  • Bistå ved etablering i egen bolig
  • Sosial ferdighetstrening og trening av ADL ferdigheter
  • Bistå unge med å mestre eget liv, og jobbe målrettet mot økt selvstendighet

AMT tilbyr tett oppfølgning, vi er opptatt av samarbeid, og finne praktiske løsninger sammen. Vi gir tjenester alle hverdager fra 08:00 – 20:00.

Kontaktinformasjon: 
Kontaktinformasjon
Ambulerende miljøterapitjenster:
Telefon: 45 73 54 39
E-post: anne.tine.bogstrand@bns.oslo.kommune.no

.

Andre tjenester til brukere av tjenesten

Lurer du på hvilke tjenester psykisk helse har i bydelen? 

Les mer her: Seksjon Psykisk helse