Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Uavhengig av diagnose eller funksjonsnedsettelse, er selvstendighet, deltagelse og mestring av eget liv viktig for menneskeverd og selvfølelse. I tillegg kan velferdsteknologi også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 

Kunnskapsbanken

Elektronisk medisindispenser

En elektronisk medisindispenser kan være til hjelp for personer med funksjonsnedsettelser og eller kognitiv svikt som ikke trenger bistand til å ta medisinen sin, men som kan ha behov for påminnelser om å ta riktig medisin til rett tid. Medisindispenseren lager lyd når medisinene skal tas. Skulle medisinene allikevel bli glemt, vil helsepersonell motta ett varsel slik at nødvendig tiltak kan iverksettes. 

En medisindispenser vurderes for personer som trenger bistand til å administrere medisinene sine og kan nyttiggjøre seg av en medisindispenser. En dispenser vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Medisinene kan administreres fra multidose
  • Innbygger kan benytte multidose uten bistand
  • Innbygger står på faste medisiner over tid
  • Innbygger har behov for medisiner på  eksakte tidspunkt

Bydel Nordstrand kartlegger og tildeler rett medisindispenser til innbyggeren ut i fra den enkeltes behov. Nedenfor ser du bilder av ulike medisindispensere som benyttes i bydelen.

Evondos medisindispenser
Karrie medisindispenser
Medido medisindispenser

Trygghetsalarm

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få trygghetsalarm fra kommunen. I Oslo tilbys trygghetsalarmer i 3 ulike trygghetspakker. 

  • Trygghetspakke 1 er en innendørs trygghetsalarm som brukes kun i eget hjem. Trygghetsalarmen kan enten bæres som ett anheng rundt halsen eller på håndleddet. I denne pakken er det og mulig å koble til røykvarslere og trekksnor. 
  • Trygghetspakke 2 er en trygghetsalarm som kan brukes utendørs innenfor Oslo kommune. Ved å utløse alarmknappen aktiveres toveis tale mellom deg og alarmsentralen.  
  • Trygghetspakke 3 er en trygghetsalarm til utendørsbruk med innebygget GPS . Ved utløst alarm aktiveres toveis tale mellom bruker og  pårørende. Pårørende kan ved hjelp av en app på smarttelefonen lokalisere bruker ved  behov. Alarmsentralen kan også hjelpe pårørende eller hjemmetjenesten med å lokalisere brukeren dersom det er behov. 
 

Trygghetsalarm – Oslo kommune

Bydelen hjelper deg å finne fram til hvilke trygghetsalarmer som best passer aktuell brukers situasjon og dine behov.

Samhandlingsteknologi

Samhandlingsteknologi er teknologi som legger til rette for bedre kommunikasjon og informasjonsdeling mellom bruker, pårørende og tjenesten, og tjenesteytere seg imellom. Dette er plattformer hvor man kan dele bilder, tekst, preferanser eller aktiviteter, slik at alle som samhandler rundt barnet/ungdommen har tilgang til oppdatert informasjon. Dette er for noen en digital versjon av “boken om meg” og/eller av “meldingsboka”, som gjerne følger barnet fra en arena til en annen, og muliggjør at det deles oppdatert informasjon mellom tjenesteytere og pårørende. 

I bydelen benyttes blant annet JodaCare på enkelte tjenestesteder. JodaCare er en sikker plattform for kommunikasjon mellom tjenesten og deg som pårørende

Jodacare

Samhandlingsteknologi kan også være bruk av videokommunikasjon eller andre løsninger som muliggjør samhandling mellom personer som ikke er på samme sted. Oslohjelpen i bydel Nordstrand fikk i 2022 tre AV1 roboter som for eksempel gjør det mulig å delta på en arena selv om man ikke fysisk er til stede. Roboten er mye brukt for barn som ikke har mulighet til å delta på undervisning grunnet sykdom eller andre årsaker. 

AV1 robot

Teknologi til tid, planlegging og struktur

Teknologi til tid, planlegging og struktur er teknologi som bidrar til organisering, oversikt og forutsigbarhet i hverdagen, både hjemme og på skole/i barnehage. Denne typen teknologi kan være nyttig for barn, unge og voksne med utfordringer knyttet til tidsforståelse og hukommelse. Det finnes mange ulike hjelpemidler innenfor denne kategorien. Tilrettelagte tjenester samarbeider med ergoterapitjenesten for å finne det alternativet som passer best for personen som har behov for teknologi til tid, planlegging og struktur. Du kan ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral eller Almas hus dersom du ønsker å bestille utprøving av hjelpemidler til teknologi, tid og sted.

Almas hus

NAV Hjelpemiddelsentral

Trykk på linken under dersom du ønsker å få vite mer om hvilke kognitive hjelpemidler man kan få gjennom NAV. Her finner du korte presentasjoner (videoer) av hjelpemidlene NAV har på sin rammeavtale fra og med 1.mars 2023.

Produktvideoer om kalendere, dagsplanleggere og tidtakere

Eplan er et eksempel på et hjelpemiddel som kan gi forutsigbarhet i hverdagen. Eplan er per dags dato ikke på rammeavtale hos NAV, men folketrygden kan gi støtte på inntil 2000 kr for programvare som installeres på eget nettbrett. 

e-plan

Støtte til apper/programvare

Språk og kommunikasjonsteknologi

Språk og kommunikasjonsteknologi er teknologi som understøtter språk og språkutvikling, enten for barn, unge eller voksne som mangler talespråk eller har begrenset, utydelig eller forsinket talespråk. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) inngår i denne kategorien. 

Hos NAV kunnskapsbanken finnes mye informasjon om ASK, hvem som kan ha behov for ASK, hvem som har ansvaret for hva og mye mer.

Kommunikasjon (ASK)

Her finner du korte presentasjoner (videoer) av hjelpemidler på rammeavtale med NAV

I tillegg er det mulig å søke om disse kommunikasjonshjelpemidlene: 

KnowMe

MillaSays

Lokaliseringsteknologi

Lokaliseringsteknologi er bruk av sporingsteknologi som ved behov muliggjør lokalisering av bruker, og som bidrar til frihet for bruker og trygghet for pårørende.  

Personer med funksjonsnedsettelser som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få trygghetsalarm. I Oslo kommune tilbys tre ulike trygghetsalarmer i trygghetspakke 1, 2 og 3. Hvilken trygghetsalarm som tilbys avhenger av innbyggerens behov. 

Trygghetspakkene Oslo Kommune


Klokker fra
Xplora er ett eksempel på kommersielt tilgjengelig lokaliseringsteknologi. Denne klokken benyttes av mange foreldre rundt om i Norge. Klokken ble testet ut av flere foreldre til barn med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser i Drammen kommune i 2016-2017. 

Les rapporten fra prosjektet «velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser, erfaringer med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten» her: Erfaringer med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn har ulike løsninger som kan kombineres som for eksempel bruk av kamera/videoforbildeoverføring, slik at responstjenesten kan logge seg på ved avtalte tidspunkt eller det åpnes bilde overføring ved utløst alarm som leder til nødvendig tiltak. Andre eksempler kan være bruk av dørsensorer, epilepsialarmer, trygghetsalarmer, fallalarmer og inkontinenssensorer.

Les mer om anfallsalarmer på hjelpemiddeldatabase.
Dette inkluderer også fallalarmer. 

Les mer om inkontinenssensor

På RoomMate kan du lese om mulighetene for visuelt anonymisert tilsyn.

Spillteknologi

Spillteknologi er en stor del av barn og unges hverdag i dag og viktig for sosial inkludering, men også fordi det kan være god trening kognitivt, bidra til bedre øye-håndkoordinasjon og reaksjonsevne.

Bydelen har flere magiske bord, kalt Tovertafel. Et av disse er tilknyttet Marmorveien avlastning og Marmorberget dag- og aktivitetssenter. Tovertafel er enkle interaktive spill. Spillene projiseres på bordplaten eller på et gulv av en prosjektor montert i taket. Spillene kan benyttes til læring, opplevelser og lek på mange forskjellige nivåer og stimulerer til både fysisk og kognitiv aktivitet samt oppmuntrer til sosialt samspill. 

Det magiske bordet på Marmorveien avlastning og Marmorberget dag- og aktivitetssenter har siden anskaffelsen i januar 2023 bidratt til å skape glede, mestring, bedre samhandling og gode opplevelser for tjenestemottakerne. 

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om hvordan velferdsteknologi kan bidra til mestring, mening og mot for personer med funksjonsnedsettelser?

Ta kontakt på e-post: velferdsteknologi.ttph@bns.oslo.
kommune.no