En person med funksjonsnedsettelse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Bydel Nordstrand har siden oktober 2021 deltatt i spredningsprosjektet “Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser”. Det finnes i dag mange ulike teknologiske hjelpemidler som kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelser får delta mer aktivt på ulike arenaer. Ny teknologi kan blant annet bidra til økt mestring, økt trygghet og gi mer selvstendighet til innbyggere som tar teknologien i bruk.

Prosjektets målsetting er å spre og implementere velferdsteknologiske løsninger til personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. I bydelen  fokuserer vi på å tilby skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte slik at velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsettelser. I prosjektet har vi fokusert på ulike velferdsteknologiske løsninger.
Les mer om velferdsteknologi i bydel Nordstrand her:
Velferdsteknologi

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

PUMA-grupper

Positiv utvikling, mestring og aktivitet for barn med høyt fungerende autisme. Foreldreveiledningsgruppe for barn og ungdom
10-16 med 
ASK.

Kontaktinformasjon: 
Kontakt Linda Halvorsen i Oslohjelpen på telefon
98 47 42 70
Kontaktperson for barn og unge,
Astrid S
. Drøsdal på telefon 90 25 85 36

Søknad om psykiske helsetjenester/helsearbeider

Dette er et samtaletilbud for følgende målgruppe: Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer, har en langvarig psykisk sykdom/lidelse eller du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp.

Søk helse- og omsorgstjenester

Drop in-samtaler

I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i en vanskelig tid, eller du kan få hjelp til å orientere deg om tilbudene som finnes i bydelen.

Les mer her: Drop in-samtaler

Pårørendekurs

Kurset er for deg som er pårørende for noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen. 

Kontaktinformasjon: 
Kontakt Rask psykisk helsehjelp
Telefon: 47 70 67 58 
E-post: postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.
kommune.no
 

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Seksjon habilitering fatter vedtak om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Seksjon habilitering gir råd og veiledning og er kontaktpunkt for koordinerende enhet.

Søk helse- og omsorgstjenester

Trenger dere en individuell plan eller koordinator?

Har den du er pårørende for behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har dere rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dere kan og få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at dere får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ansvarsgruppemøter. 

Les mer her: Individuell plan og koordinator

Kontaktinformasjon: 
Kontaktinformasjon
 koordinerende enhet:
Telefon: 40 02 09 10 (09:00 – 15:00 man-fre)
E-post: koordinerendeenhet@oslo.kommune.no

Ambulerende miljøterapitjenester

AMT yter bistand til barn og unge med nevromangfold og deres familier. Hovedsakelig barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Det gis tilrettelagte tjenester i form av praktisk bistand og opplæring, PBO. Vi har lang erfaring med å arbeide hjemme hos familier med en rekke problemstillinger, som for eksempel ufrivillig skolefravær eller ulike samspillsutfordringer. Veiledning og oppfølgning i skole, familie og avlastning i hjemmet. Tjenesteyterne i AMT er alle vernepleiere med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike behov, og jobber etter prinsippene for målrettet miljøarbeid. AMT kan bistå med å kartlegge behovet for tilrettelagte tjenester i form av:

 • Relasjonsbygging og tilrettelegging for løsninger tilpasset den enkelte
 • Ut av isolasjon
 • Jobbe for skolenærvær
 • Foreldreveiledningskurs (Glennemodellen)
 • Direkte veiledning i hjemmet
 • Bistå ved etablering i egen bolig
 • Sosial ferdighetstrening og trening av ADL ferdigheter
 • Bistå unge med å mestre eget liv, og jobbe målrettet mot økt selvstendighet

 

AMT tilbyr tett oppfølgning, vi er opptatt av samarbeid, og finne praktiske løsninger sammen. Vi gir tjenester alle hverdager fra 08:00 – 20:00.

Kontaktinformasjon: 
Kontaktinformasjon
Ambulerende miljøterapitjenster:
Telefon: 45 73 54 39
E-post: anne.tine.bogstrand@bns.oslo.kommune.no

Veiledningskurset er ett tilbud til deg som pårørende som har ett barn med autismespekterforstyrrelse. Veiledningskurset er utarbeidet av sykehuset i Vestfold og holdes av ambulerende miljøterapitjeneste (AMT).  Målet med kurset er å styrke foreldre til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. Kurset består av totalt 12 samlinger hvor ulike temaer gjennomgås og hjemmelekser til disse. Erfaringer tilsier at for å skape positive endringer bør foreldrene:

 •  Delta hver uke
 • Være endringsvillige. Det er foreldrene som skal skape endring i samspillet til barnet, ved å endre seg selv.
 • Være aktive hver samling
 • Arbeide aktivt med temaene mellom hver samling
 • Ha en positiv grunnholdning (til eget barn og tro på endring hos seg selv).