Hav Eiendom begynner nå prosessen med detaljregulering av Grønlikaia. Planen skal legge til rette for en flerfunksjonell utvikling med 1500-2000 nye boliger og 3000-4000 nye arbeidsplasser. Området utgjør det siste, store delområdet som skal utvikles i Bjørvika. Planområdet ligger i ytterkanten av bystrukturen i Bjørvika, og rammes inn av Middelalderparken, Sørenga (Lohavn), Ekebergskråningen, Sydhavna og fjordlandskapet. Planområdet inkluderer deler av havnepromenaden langs fjordbyen.

I forslaget vurderes det å flytte havnepromenaden fra dagens kaikant utover i fjorden og utvide bredden av Lohavn, legge til rette for bolig- og næringsutbygging, med konsentrasjon av næringsformål i nord markert med et høyhus. Det regulerte friområdet (buffersonen) mellom Sydhavna og byutviklingsområdet vil bli videreført.

Saken behandles i ordinær møterunde som sak 75/2021: Varsel om oppstart – Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning – Grønlikaia

Les sakspapirene her.