Tjenesteinformasjon for avdeling oppvekst og velferd Bydel Nordstrand

Fugleperspektiv av bydelshuset

Tjenesteinformasjon for oppvekstområdet Bydel Nordstrand Tjenesteinfo bydel Nordstrand er laget for å gi en samlet oversikt over tilbud og tiltak som finnes for deg som er barn, ungdom eller forelder i bydelen. Oversikten vil også være nyttig for deg som jobber med barn, unge, familier eller med voksne som er foreldre til barn. Hensikten med […]

Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2023 – Bydel Nordstrand

Bydelen har mottatt en henvendelse fra Bymiljøetaten der bydelen bes om å samle inn innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre trafikksikkerhetstiltak for 2023. Bymiljøetaten presiserer at de ønsker en kortfattet beskrivelse av den trafikksikkerhetsmessige utfordringen, inkludert adresse/punkt det gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til hva som kan være […]

Tilskudd til aktiviteter for bedre psykisk helse i Bydel Nordstrand

Illustrasjonbilde inkluderende praksis

Til alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i bydel Nordstrand, Vi lyser nå ut et engangstilskuddsom har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse i bydel Nordstrand. Tilskuddet er et engangstilskudd på totalt 544 000 kroner. Her finner du hele utlysningsteksten og lenke til søknadsskjema: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-aktiviteter-for-bedre-psykisk-helse-i-bydel-nordstrand/?jkj Frist for å sende […]

Bydel Nordstrand lyser nå ut 1 million i frivillighetsmidler

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2022 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2022

Et større handlingsrom gir muligheter Også 2022 vil bli preget av pandemien. Bydelens innsats og løsningsvalg har bidratt til å verne befolkningen mot en allmennfarlig smittsom sykdom ved å opprette og drifte både smittevernteam, feberpoliklinikk og vaksinasjonssenter. Rausheten, dugnadsinnsatsen, innsatsvilje og smidighet i alle våre tjenester, på tross av ikke ubetydelig slitasje på en del […]

Småbarnsstotring, stamming og taleflytvansker

I barnehagealder utvikles en rekke språkferdigheter, de lærer mange ord og kan etter hvert snakke i lange setninger. Barn i denne aktive utviklingsveksten kan lete etter ord og ha vansker med å formulere seg. De repeterer småord og kan ha korte opphold i talestrømmen, og dette er ikke uvanlig i denne fasen av utviklingen. Småbarnsstotring […]

Fonologiske vansker

Barn med fonologiske vansker har problemer med å tilegne seg lydsystemet i språket og deres uttale av språklyder er uforståelig for de som ikke kjenner barnet ekstra godt. Øvrige språklige ferdighetene som språkforståelse og grammatikk er aldersadekvate hos disse barna. Motorisk/artikulatorisk har ikke barna spesielle vansker med å produsere språklydene i forhold til forventet alder. […]

Page 1 of 3
1 2 3