Veiledere og linker

Er du bekymret for/Har du mistanke om vold eller seksuelle overgrep i nære relasjoner? Involver barneverntjeneste (nivå 3) direkte. Foresatte kontaktes ikke.

BTI-Ressurser

Hva? Hvordan? 1. Forberedelse før møtet Lag møteinnkalling 2. Velkommen Vær en hyggelig møtevert 3. Nåsituasjonen Gjennomgang av status a) Barnet/ungdommen/foresatte kan beskrive situasjonen, hvis de ønsker det. Hva er utfordrende? Felles målsetting b) Evaluering av tiltak som ble avtalt på forrige møte. Hva har fungert?c) Målsetting: Hva ønsker foreldre/foresatte/ungdom/familien hjelp til? Hva er målsettingen […]

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.
Modellen har tre grunnleggende formål:
• Tidlig identifisering og tidlig innsats
• Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
• Medvirkning