Mulighet til å søke om grønne midler 2022

Kort om tilskuddet Bydel Nordstrand deler i 2022 ut 300 000 kroner i grønne midler for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen. Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til: Honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner. […]

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2022

Et større handlingsrom gir muligheter Også 2022 vil bli preget av pandemien. Bydelens innsats og løsningsvalg har bidratt til å verne befolkningen mot en allmennfarlig smittsom sykdom ved å opprette og drifte både smittevernteam, feberpoliklinikk og vaksinasjonssenter. Rausheten, dugnadsinnsatsen, innsatsvilje og smidighet i alle våre tjenester, på tross av ikke ubetydelig slitasje på en del […]

Innspill fra Bydel Nordstrand til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022

Bymiljøetaten har bedt bydelene om å samle innspill fra skoler/FAU og innbyggere og sende konkrete innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte torsdag 28. oktober 2021 (sak 94/2021). Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Om høring i bydelen og mottatte innspill Bydel […]

Detaljregulering av Grønlikaia

Hav Eiendom begynner nå prosessen med detaljregulering av Grønlikaia. Planen skal legge til rette for en flerfunksjonell utvikling med 1500-2000 nye boliger og 3000-4000 nye arbeidsplasser. Området utgjør det siste, store delområdet som skal utvikles i Bjørvika. Planområdet ligger i ytterkanten av bystrukturen i Bjørvika, og rammes inn av Middelalderparken, Sørenga (Lohavn), Ekebergskråningen, Sydhavna og […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen?

I oktober skal det avholdes møter i politiske komiteer og utvalg i bydelen: Møte i komite for barn, ungdom og kultur 19. oktober kl. 19.00 Møte i komite for helse og sosial 19. oktober kl. 19.00 Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 19. oktober kl. 19.00 Møte i bydelsutvalget 28. oktober kl. 19.00 […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i bydelsutvalget?

banner- møtehammer

Torsdag 9. september kl. 19.00 skal det avholdes møte i Nordstrand bydelsutvalg. Møtet innledes med åpen halvtime. Alle medlemmene i bydelsutvalget deltar i møtet gjennom en digital plattform. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å holde et innlegg i åpen halvtime i bydelsutvalget ved at du sender en e-post til oss i […]

Høring – Aldersvennlig Oslo. Leve hele livet

Byrådsavdelingen for Helse, eldre og innbyggertjenester har sendt Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet på høring. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021. Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet. Bakgrunn for saken Byrådet skal høsten 2021 legge frem en sak […]