Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2025 - Bydel Nordstrand

Bymiljøetaten inviterer alle bydeler til å gi innspill til prioriteringsprosessen for etablering av mindre trafikksikkerhetstiltak i 2025. Nå har du mulighet til å komme med innspill til trafikksikkerhetsutfordringer i Bydel Nordstrand. 

Hver bydel har anledning til å levere til sammen 15 trafikksikkerhetsinnspill til Bymiljøetaten. Bydel Nordstrand skal lage en prioriteringsliste basert på innspillene vi mottar fra lokalmiljøet og vi oppfordrer derfor til at du kun sender inn de innspillene som du anser som viktigst.

Det er viktig at du bruker oppsettet i utfyllingsmalen fra Bymiljøetaten (se under) når du skal sende oss innspill. Kun innspill som fylles inn i malen tas med i vurderingen videre. Vi ber om du beskriver utfordring, sted og adresse så nøyaktig som mulig.

Bymiljøetaten publiserer prioriterte tiltak i kartløsningen på Oslo kommunes nettside.

Frist for å sende inn innspill til bydelen

Frist for å sende inn innspill til bydelen: Onsdag 15. mai 2024.

Innspill sendes til postmottak@bns.oslo.kommune.no og må merkes med:

«24/13392 – innspill til trafikksikkerhetstiltak 2025»

Innspill som sendes til bydelen vil ikke bli besvart, men vil være en del av saksdokumentene som legges frem for politisk behandling. Saken skal behandles politisk i Bydel Nordstrand i møterunden som avsluttes med møte i bydelsutvalget 05.09.2024. Saksdokumentene publiseres på eInnsyn.no ca. én uke i forkant av møtet. Bydelsutvalgets vedtak sendes til Bymiljøetaten for vurdering og videre oppfølging i etterkant av møtet.