Et større handlingsrom gir muligheter

Også 2022 vil bli preget av pandemien. Bydelens innsats og løsningsvalg har bidratt til å verne befolkningen mot en allmennfarlig smittsom sykdom ved å opprette og drifte både smittevernteam, feberpoliklinikk og vaksinasjonssenter. Rausheten, dugnadsinnsatsen, innsatsvilje og smidighet i alle våre tjenester, på tross av ikke ubetydelig slitasje på en del av de ansatte, har gjort at vi så langt har stått godt i situasjonen. Slik må det også være i 2022, og det gjenspeiler fokuset i budsjettet, nemlig at vi må videreutvikle alle tjenestene våre slik det fremkommer i strategisk plan.
Bydel Nordstrand er i byrådets budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen, tildelt en netto budsjettramme for 2022 på 1.905,745 mill kr. Dette er bedre enn varslet i den vedtatte økonomiplanen for Oslo kommune, men likevel et realkutt, eller et redusert handlingsrom, på 12,786 mill kr. Vi prognostiserer imidlertid pr oktober med et driftsnivå som er 4,800 mill kr lavere enn tildelt ramme i 2021, det vil si at bydelen går driftsmessig i overskudd.


Handlingsrommet for 2022 er dermed noe større enn det har vært de siste årene. Bydelsdirektøren har begrenset bydelens overordnede interne kutt til en reduksjon med 8 sykehjemsplasser tilsvarende 6,000 mill kr, jfr. nedgangen i antall eldre i denne aldersgruppen. Samtidig foreslår bydelsdirektøren å benytte anledningen til å posisjonere bydelen for de kommende årene med noen viktige satsinger der tjenestene mener at det trengs aller mest. Disse grepene er finansiert ved en forskuttering av en forventet styrking av bydelsrammen med 5,000 mill kr som følge av budsjettforlik i bystyret og et forbruk utover tildelt ramme på 5,000 mill kr i 2022. Bydelen forventer et akkumulert mindreforbruk på 48,000 mill kr ved utgangen av 2021, og det er derfor mulig å ha et noe høyere forbruk enn tildelt ramme i 2022, og eventuelt også i 2023 og 2024 hvis realendringene tillater det.

Man kan midlertid ikke ha et forbruk utover tildelt ramme over tid, og ei heller ha et forbruk vesentlig utover tildelt ramme på kort sikt. Så det gjelder å benytte sjansen i en budsjettprosess med et noe større handlingsrom, samtidig som man er disiplinert og balanserer satsingene. Og ikke minst gjør de riktige satsingene i forkant av utfordringene som venter oss.

Bydelen kan i 2022 få til en viktig og vesentlig satsning på barn, unge, levekårsutsatte og forebygging i alle aldre i henhold til folkehelseprofilen, Aldersvennlig by, Ung i Oslo 2021 og Strategisk plan. Dette er gledelig og viktig. Vi har samlet satsningene i følgende tabell. Tabellen viser intern omfordeling til risikoområder, disponering av demografikompensasjon i budsjettrammen, internt finansierte tiltak i bydelsdirektørens budsjettforslag og midler fra byrådets budsjettforslag til nye tiltak som vi har disponert til de tiltenkte formålene. Omfordelingskolonnen summerer til null, men vi har «brutto» styrket risikoområder med 24,4 mil kr. Summen av demografikompensasjon og bydelens nye tiltak på 16,6 mill kr gjenfinnes i økonomiplanen på raden «Nye netto varige kostnader».