BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.
Modellen har tre grunnleggende formål:
• Tidlig identifisering og tidlig innsats
• Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
• Medvirkning

Hvorfor

Alle barn har rett til en trygg oppvekst, men det er dessverre slik at mange barn og unge i Norge vokser opp med utrygge omsorgspersoner. Det å bli utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep i barndommen kan ha svært alvorlige konsekvenser for helse og utvikling. Ansatte som jobber med barn og unge bør:
• Ha kompetanse i å snakke med barn og unge de er bekymret for.
• Være oppmerksomme på tegn og signaler som gir grunn til bekymring for barn og unge og dokumentere disse.
• Handle på bakgrunn av bekymringene de har for barn og unge
• Ha god kunnskap om opplysningsplikten til barnevernet og avvergelsesplikten, og vite hvordan de skal handle for å overholde disse.

Handlingsveilederen gir oss hjelp til å definere uroen vi kjenner, og hvordan veien er videre.
Tjenesteinformasjonen gir oss en oversikt over hvilke tilbud bydelen har, og hvordan vi kan opprette kontakt.

Målet er å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt for utsatte barn, unge og familier. Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. Målgruppen er 0 til 23 år.
Modellen er opprinnelig hentet fra Danmark og er gjennom åtte pilotkommuner tilpasset norske forhold. Den danske modellen var i utgangspunktet rettet mot barn og unge i familier med rusmisbruk eller sinnslidelser. Den norske har fått et bredere nedslagsfelt og omfatter i prinsippet alle former for bekymringer, både små og store.

Hvordan
Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte barn og unge, samt å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Basistjenester, som barnehage og skole, har en viktig rolle i BTI. Dette gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og å iverksette tiltak tidlig. Men oppgaven med å identifisere barn som bekymrer vil også være et ansvar for andre tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsesøstertjenesten, PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne. Voksentjenestene har et spesielt ansvar med å identifisere barn som pårørende.

BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet. De fire prosessene er:
• Identifisering
• Lokal innsats
• Tverretatlig samarbeid
• Komplekst samordning/barneverntjeneste

Hva er BTI for foreldre?
Tidlig innsats betyr at vi skal sette i gang tiltak for et barn med en gang det er behov for det, når som helst både i barnehagen og i skoleløpet:
• Vi skal være tilgjengelige for det dere lurer på
• Vi tar opp tidlig om det er noe vi undrer oss over, og spør om det er noe vi kan bistå med
• Vi bruker de andre fagpersonene i bydelen til å spille oss gode, er det temaer som gjelder din familie, som vi kan lite om, spør vi andre om støtte.

Hvordan kan dere merke vårt fokus på tidlig innsats?
• Vårt mål er at barn, unge og foreldre i bydelen:
• opplever et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud
• kontaktes tidlig av tjenesteapparatet ved økt oppmerksomhet
• opplever medvirkning, både gjennom møter, åpenhet rundt samtykkebehov og felles tilgang til stafettlogg
• når dere har behov for støtte, opplever avlastning i forhold til koordinering av tjenestene

Vi vil at du/dere skal oppleve at:
• vi byr på oss selv og bygger tillit gjennom trygge relasjoner
• vi løfter frem positive sider og anerkjenner gode intensjoner
• vi gir håp og viser at vi bryr oss
• vi reflektere sammen med familien og deler vår undring tidlig
• vi tar utgangspunkt i familiens behov og etterspør tilbakemeldinger