Hva?
Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Barnehjernevernet og Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag står sentralt i satsningen, og er bygget på utviklingsarbeidet Mitt Liv og FNs Barnekonvensjon. Verdigrunnlaget i Barnehjernevernet baserer seg på at alt arbeid med barn og unge skal bygge på et positivt og kjærlig syn på barn, og annerkjennelse av barns eierskap til sin egen historie. Prinsippene i Barnehjernevernet er at:

  • Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
  • Barn og unge er like mye verdt som voksne
  • Barn og unge trenger kjærlighet, må bli trodd på og tatt på alvor

 

Hvorfor?
Alle barn har rett til en trygg oppvekst, men det er dessverre slik at mange barn og unge i Norge vokser opp med utrygge omsorgspersoner. Det å bli utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep i barndommen kan ha svært alvorlige konsekvenser for helse og utvikling. Barnehjernevernets formål er å heve kompetansen til alle tjenester som jobber med barn og unge i Oslo kommune, med et fokus på at barn og unge er viktige og likeverdige samarbeidspartnere. Sistnevnte er helt essensielt for å lykkes med å forebygge, avdekke og hjelpe utsatte barn.

Hvordan?
Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) er ansvarlige for opplæringen i basispakken til Barnehjernevernet, og har utarbeidet en kompetanseplattform og en nettside tilknyttet dette arbeidetKompetanseplattformen er basert på kunnskap innhentet fra barn, praktikere, bydelsansatte, brukerorganisasjoner, fagfolk og forskere gjennom nettverkssamlinger, bøker, rapporter, fagartikler og kunnskapsoppsummeringer. Barnehjernevernets nettside er basert på innholdet i kompetanseplattformen, og er ment å gi barnehager og tjenester som arbeider med barn i Oslo kommune mer kunnskap om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn, samt fungere som en supplerende ressurs for de barnehagene som har gjennomført opplæringen av kompetanseplattformen i sine barnehager. Nettsiden er grunnlaget for opplæringen i Barnehjernevernet. https://barnehjernevernet.korusoslo.no/