FACT Nordstrand er en del av FACT Oslo Sør. Det er et samarbeidsprosjekt mellom seksjon psykisk helse og DPS Oslo syd. Tilbudet gis til personer over 18 år som over tid ikke har nyttiggjort seg av eksisterende stasjonære behandlings- og tjenestetilbud, og som trenger langvarig ambulant og fleksibel oppfølging på tvers av nivåer. Pasientene i målgruppen oppsøker i liten grad hjelpeapparatet på egen hånd.

Oppfølging fra FACT fordrer en henvisning fra lege eller psykologspesialist. Henvisninger sendes digitalt til Oslo universitetssykehus sitt sentrale henvisningsmottak.